Elektrisk betongbil vid betongfabrik i Ulvsunda, Bromma, Stockholm

Produktion och värdekedja

Hållbara metoder i alla led.

Naturresurser och vatten

Vi arbetar vi för att minska användandet av naturresurser och strävar efter att där det är möjligt ersätta jungfruligt råmaterial med alternativa material som avfall från andra industrier.

Naturgrus är en ändlig resurs. På allt fler av våra fabriker har vi skiftat över från naturgrus till krossat berg då detta inte påverkar inte naturen på samma vis. 

Värnar om vattnet

Vatten används dels i betongen, och dels för att rengöra fordonen. För att inte förbruka mer färskvatten än nödvändigt har vi system för vattenåtervinning vid våra fabriker, där vi genom sedimentation i ett antal bassänger renar tvättvattnet så att det kan återanvändas vid betongtillverkningen.

Återvinning av restbetong

Överskottsbetong fungerar utmärkt att använda för andra syften. Till exempel följande:

  • Betongprodukter: Betongen gjuts till block som kan användas till stödmurar m m.
  • Ersätter ny ballast: Restbetong krossas och används som ersättning för jungfrulig ballast där den går tillbaka in i produktionen av ny betong Läs mer i artikeln: "Återvinning av restbetong sparar råmaterial och miljö". 
  • Materialåtervinning: Restbetong används som fyllnadsmaterial vid väg- och anläggningsprojekt samt annat markförberedande arbete. 

Klimat och energi

En anläggning för fabrikstillverkad betong använder relativt små mängder direkt energi. Den största andelen energi används under vintermånaderna till att värma upp ballast och vatten för att förhindra isbildning innan betongen härdat. Vi strävar efter att hitta energisnåla lösningar, vi använder fjärrvärme på allt fler av våra fabriker och byter ut diesel till RME (raffinerad rapsolja).


Transport

Leveranserna utgör en stor del av miljöpåverkan från vår verksamhet. Färsk fabrikstillverkad betong måste levereras till byggplatserna innan den härdar och den fraktas i särskilda lastbilar med roteraggregat. Närheten till marknaden är viktig för att minimera transportavstånden och därför har vi tätt mellan betongfabrikerna framför allt i Stockholmsområdet och andra områden där det byggs mycket.

Vi nyinvesterar alltid i nya fordon med den senaste tekniken och motorerna.

Stor lastkapacitet halverar antalet transporter

Genom att använda trailerbilar vid leveranserna kan vi transportera nästan dubbelt så mycket betong varje gång. Det innebär dels en möjlighet att göra större och mer tidskritiska gjutningar, men också att antalet fordon på vägen minskar vilket reducerar både trängsel och utsläpp.

Totalt har vi idag 15 trailerbilar.

Prioriterar miljöbränsle

Vi ser till att köra på miljöbränsle i så stor utsträckning som möjligt. Typen av bränsle varierar över tid beroende på tillgängligheten på marknaden, för närvarande HVO (2020).

Elektrifiering

Genom ny eldriven pumpningsteknik kan vi få ner koldioxidbelastningen från pumptillfället. Det ger dessutom en tystare och bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatsen.


Kontroll och uppföljning av fabriker 

Alla våra fabriker är  certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1. Vi följer produktstandarden SS EN 206 och vi har ett ackrediterat laboratorium där vi bland annat kontrollerar och utvärderar nya produkter. Läs mer om vårt kvalitetsarbete här.

Fabrikerna bedriver en verksamhet som enligt svensk lag är anmälningspliktig. Detta innebär att vi genom egenkontroll övervakar de miljöpåverkande aktiviteterna och att vi kommunicerar och samarbetar med tillsynsmyndigheterna.

Så här återvinns vatten från rengöring av betongbilar

Så här återvinns vatten från rengöring av betongbilar

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet