Produkt och innovation

Innovativa och hållbara produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Betongens klimatpåverkan

Betong består till största delen av bergkross och grus som blandas med cement och vatten. Cementet som är själva bindemedlet i betong är en betydande källa till globala koldioxidutsläpp. Det finns flera sätt att minska koldioxidavtrycket för betongprodukterna, både när det gäller cementet och betongen.

Cementets klimatpåverkan

Omkring två tredjedelar av koldioxidutsläppen från cementproduktionen uppstår vid den kemiska reaktion som sker när kalkstenen upphettas. Resterande del procent kommer från det bränsle som krävs för att värma upp cementugnen till 1 450 grader. Det pågår hos cementleverantörerna ett arbete för att minska koldioxidutsläppen från cement, och arbetet sker inom tre områden:

  1. Restmaterialbaserade bränslen: Ersätter traditionella bränslen som fossilt kol vid tillverkningen. 
  2. Alternativa råmaterial: Ersätter delar av kalkstenen med andra material med motsvarande egenskaper, till exempel masugnsslagg från ståltillverkning, eller flygaska,för att få en cementprodukt med mindre koldioxidbelastning.
  3. Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS): Fångar upp den koldioxid som släpps ut vid tillverkningen, komprimerar, transporterar och lagrar den under havsbotten. Vid vårt systerbolag Norcem i Norge har koldioxidavskiljning testats under ett antal år och man är nu redo att börja bygga den första avskiljningsanläggningen för cementindustrin i världen. Läs mer om CCS och projektet i Brevik här.

Alternativa råmaterial

Alternativa råmaterial vid betongtillverkningen är ett annat viktigt element för att minska produkternas klimatpåverkan. I vissa nya betongrecept har jungfruligt råmaterial delvis ersatts med andra material med motsvarande egenskaper - i första hand restmaterial som uppstått i andra processer och i andra industrier. Det ger en betong av lika god kvalitet som tidigare, samtidigt som det bidrar till att minska såväl energiåtgång och koldioxidutsläpp som kostnader och annan miljöpåverkan. 

BIO-produkter

Vi har utvecklat nya betongprodukter med tre nivåer av koldioxidreduktion, BIO 1, 2 eller 3. Reduktionsnivån är 10, 25 respektive 40%. Delar av cementet har här ersatts med alternativa bindemedel med liknande egenskaper. Den klimatförbättrade betongen har specificerade koldioxidekvivalentnivåer, vilket underlättar vid projektering i tidiga skeden och för att göra kalkyler av den totala klimatpåverkan för ett projekt. Vi erbjuder samtidigt en optimeringstjänst för att hjälpa kunden att välja rätt betong, med så stor reduktionsnivå som möjligt utan att påverka kvaliteten för konstruktionen. 

Läs mer om vårt koncept BI Optimal och betongprodukterna BIO 1-2-3. 

Heidelberg Materials Betong Sverige först i Sverige med internationell hållbarhetscertifiering tack vare BI Optimal


Visionen om klimatneutral betong

Vi arbetar mot en vision om klimatneutral betong. För att nå visionen behöver både betongtillverkare, råmaterialleverantörer och övriga aktörer i värdekedjan arbeta fokuserat och tillsammans. Vad branschen gör och vilka steg som behöver tas på vägen beskrivs bland annat i dessa dokument:

Bedömning av produkters miljöpåverkan

Våra EPDer (Environmental Product Declaration) för fabrikstillverkad betong redovisar med god precision hur mycket koldioxid som släpps ut från en kubikmeter betong.

Resultatet från en EPD används till exempel som indata för beräkning av en byggnadsdel eller byggnads miljöpåverkan, som beslutsstöd vid produktval, eller som verifikat på krav i olika miljöcertifieringssystem såsom LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.

När man jämför olika byggmaterial är det viktigt att se till hela byggnadens livscykel för att undvika suboptimering. Livscykelanalyser (LCA) är en metod för att beräkna enskilda produkters miljöpåverkan under deras livslängd.


Forskning för hållbart byggande

En stor del av vårt forskningsarbete handlar om att utveckla produkter för ett bättre byggande med lägre koldioxidutsläpp.  Det ger mervärden både för vår verksamhet och för våra kunder.

Vid sidan av vårt interna utvecklingsarbete samarbetar vi med externa aktörer och engagerar oss i olika forskning- och utvecklingsprojekt. Därmed bidrar vi till att nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Exempel på engagemang:

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet