Våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och inkluderande.

Hälsa och säkerhet

Vi ska vara en säker arbetsplats för alla och ett långtgående säkerhetstänk ska vara en självklar del av vardagen för våra medarbetare. Genom ett proaktivt arbetsmiljöarbete förebygger vi risker för ohälsa, skador och olycksfall på arbetsplatserna. 

För att förutse och förebygga risker och incidenter har vi ett flertal verktyg till vår hjälp, exempelvis trafikplaner, maskinsäkerhet och säkerhetsrutiner för externa entreprenörer. Vi utbildar kontinuerligt medarbetarna för att hålla en hög medvetenhet om riskfaktorer. Våra rutiner med säkerhetssamtal och ordning- och redaprinciperna 5S har under de senaste åren varit avgörande för att minska antalet arbetsplatsolyckor. Alla medarbetare deltar i löpande förbättringsarbete kring säkerheten.

Varje år genomför vi en säkerhetsvecka vid alla enheter inom HeidelbergCement, då vi bland annat arrangerar särskilda utbildningstillfällen. 

Läs mer på vår temasida om Hälsa & säkerhet. 


Mångfald och inkludering

Alla medarbetare Inom hos oss ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Alla har rätt att känna sig inkluderade i arbetsgemenskapen och har samtidigt skyldighet att bidra till ett inkluderande arbetsklimat som skapar trygghet och ökar produktivitet. Mångfald och inkludering ger oss ökad affärsnytta. 

Ett genomgående tema handlar om att vi ska fungera som ETT företag, oavsett på vilken plats och i vilken funktion vi är placerade. Förhållningssättet är utmärkande både vid utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet, där varje medarbetare har ett eget ansvar.  

Vår policy är följande:

  • Inkluderande rekrytering

Vi tror på styrka genom mångfald och lika värde för varje människa. När vi rekryterar gör vi detta oavsett etnicitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning och funktionshinder. 

  • Inkluderande arbetssätt

Vi värdesätter mångfald på alla nivåer i organisationen och arbetar aktivt för att alla våra medarbetare ska alla ha samma möjligheter till utveckling, inflytande och befordran i sin anställning. 

  • Inkluderande arbetsmiljö

Vi vill vara en arbetsgivare som ser olikhet som en tillgång. Företaget ska präglas av en öppenhet för mångfald vilket innebär att ingen diskriminering får förekomma och att vi alla bidrar till att skapa en vi-känsla. Delaktighet och engagemang är ledord i arbetet. 

  • Möjliggöra work-life balance

Vi har förståelse för att våra medarbetare har olika livssituationer. Med hänsyn till arbetets beskaffenhet tar vi med ett flexibelt synsätt i möjligaste mån hänsyn till medarbetarnas behov.

  • Motverka Diskriminering

Våra arbetsplatser ska vara fria från diskriminering och trakasserier. Vi tolererar inga former av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkningar på arbetsplatserna

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet