Samarbetet med Ingenjörer utan gränser syftar till att skapa en bättre tillvaro för människor i utsatta samhällen. 

Samhällsansvar och engagemang

En god granne genom hela värdekedjan

Att arbeta med hållbara metoder inom vår verksamhet är viktigt, men lika viktigt är det för oss att vara en god och värdeskapande aktör i fler sammanhang, där vi kan bidra positivt till samhällsutvecklingen.

Uppmuntrar medarbetare att engagera sig ideellt

Under hösten 2020 har HeidelbergCement i Sverige inlett ett samarbete med den ideella organisationen Ingenjörer utan gränser, med målet att genom utveckling av infrastruktur skapa en bättre tillvaro för människor i utsatta samhällen. Partnerskapet ska leda till att utveckla mer hållbar infrastruktur i sårbara områden i med tonvikt på effektiv resursanvändning och ökad användning av teknik för uppbyggnad av hållbara samhällen.

Medarbetare inom HeidelbergCement och dotterbolagen i Sverige kommer att bidra med kunskap och engagemang i den internationella projektverksamheten, samtidigt som man genom dialog med studenter främjar intresse för bygg och konstruktion med inriktning på hållbar samhällsbyggnad. Läs mer

Positiv påverkan på natur och miljö

Inom vår koncern HeidelbergCement har frågan kring påverkan på natur och omgivning stort fokus. Det är viktigt för oss att våra råmaterialleverantörer tar ansvar för sin miljöpåverkan.

Exempel:

  • Genom initiativet Quarry Life Award involveras studenter för att stärka biologisk mångfald i täktområden för kalksten och bergmaterial. Läs mer. 
  • Vår cementleverantör Cementa arbetar för att stärka dricksvattentillgången på norra Gotland. Läs mer.

Affärsetik

Vår verksamhet ska drivas utifrån sunda affärsprinciper och i enlighet med nationell lagstiftning, internationella konventioner och högt ställda etiska standarder.

En kultur som präglas av transparens och etiskt agerande är avgörande för vår långsiktiga framgång, där vi säkerställer att alla medarbetare erhåller relevant utbildning i god affärsetik och information om hur medarbetaren ska agera inom ramen för verksamheten för att efterleva lagstiftning och affärsetiska principer.

Som medlem i FN Global Compact har vi åtagit oss att implementera deras tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och miljö. Vi verkar för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål genom att integrera och ta hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter inom ramen för all affärsverksamhet.

Exempel på prioriterade nyckelområden är följande:

  • Vi arbetar aktivt och löpande för att förebygga korruption eller förekomsten av andra fördelar (exempelvis en gåva, donation eller aktivitet) i vår verksamhet, oavsett om det handlar om att ge eller ta emot.
  • Vi arbetar aktivt med att säkerställa att vår verksamhet inte påverkar konkurrensen på ett otillbörligt sätt och att våra medarbetare följer den konkurrensrättsliga lagstiftningen.
  • Vi värnar om och strävar efter att försäkra oss om att vår affärsverksamhet inte orsakar eller bidrar till negativ påverkan på mänskliga rättigheter i förhållande till medarbetare och externa parter.
  • Vi arbetar aktivt med att samtliga medarbetare ska ha en säker och hälsosam arbetsplats. 
  • Vi tar ett långsiktigt ansvar i miljöfrågor inom ramen för vår verksamhet för att skapa en hållbar värdekedja. 
  • Vi har ett visselblåsarsystem där alla medarbetare anonymt via en webbaserad lösning förväntas rapportera misstänka oegentligheter.

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet