Med EPD driver Betongindustri utvecklingen av hållbar betong

Som ett led i ökade miljömedvetenheten i byggandet har Betongindustri tagit fram tredjepartsgranskade miljödeklarationer, såkallade EPD:er, som redovisar miljöbelastningen från för betongen.

Betongindustris EPD (Environmental Product Declaration) för fabrikstillverkad betong redovisar med god precision hur mycket koldioxid som släpps ut från en kubikmeter betong *.

Resultatet från en EPD används till exempel som indata för beräkning av en byggnadsdel eller byggnads miljöpåverkan, som beslutsstöd vid produktval, eller som verifikat på krav i olika miljöcertifieringssystem såsom LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.

När Betongindustri tagit fram en fullständig EPD har man studerat påverkan från de ingående processerna i värdekedjan, uppdelat i fyra moduler:

1: Råmaterialen såsom ballast och cement.
Ballasten står volymmässigt för en stor andel av betongen men koldioxidutsläppen från cementen är betydligt högre. Därmed är det värdefullt att optimera recepten och om möjligt byta ut del av cementen mot andra ersättande material.

2: Materialflödet av ingående material till betongfabriken.
Sjötransport har till exempel lägre miljöbelastning än lastbil, vilket Betongindustri tar fasta på med de sjönära fabrikerna i Stockholmsområdet.

3: Tillverkningen av betong.
Hur mycket och vilket typ av energi som går åt vid fabriken, till exempel fjärrvärme eller eldrift.

4: Transporten av den färdiga betongen till byggarbetsplatsen.
Här är Betongindustris långa trailerbilar särskilt värdefulla då de lastar den dubbla volymen mot en ordinarie betongbil vilket innebär färre transporter och således mindre utsläpp. 

– Den här informationen behöver byggentreprenören kunna redogöra för gentemot sin kund. Med hjälp av EPD:n kan man klart och tydligt se hur olika val och arbetssätt direkt påverkar koldioxidutsläppen, säger Jonas Axeling, marknadschef och ansvarig för EPD-arbetet. 

De EPD:er som Betongindustri utvecklat gäller produkterna FrostBI Anläggning och FrostBI Anläggning FA, som innehåller en delmängd flygaska istället för cement vilket minskar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent. I EPD:n blir förändringen tydlig och det är därför ett bra instrument för att driva produktutvecklingen framåt, menar Jonas Axeling, och tillägger:

– Vi kan utföra miljöberäkningar och optimeringar på alla våra produkter, och det hoppas jag att våra kunder utnyttjar. 

Vill du veta mer om EPD eller få hjälp med miljöberäkning och optimering av betongen – prata med din säljare på Betongindustri.

*) Mätt i utsläpp av kilo CO2-ekvivalenter.
 

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet