Betongindustri sjösätter den första miljödeklarationen med karbonatisering

I mars godkändes Betongindustris nya miljödeklaration, EPD för Fabriksbetong till Vägg- och Bjälklag, där beräkningar för koldioxidupptaget i betong ingår för första gången. Därmed ges möjlighet att på ett mer korrekt sätt beräkna hur en betongkonstruktion påverkar klimatet under hela livscykeln. 

- Att betongkonstruktioner karbonatiserar och binder koldioxid från luften är inget nytt i sig utan en väldokumenterad process som sker hela tiden. Nyheten med vår EPD är att det nu är möjligt för byggbranschen att på ett mer korrekt sätt jämföra olika material när man bygger. På så sätt kan vi göra mer medvetna val som minskar klimatpåverkan, säger Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri.  

Karbonatisering har traditionellt setts som en skademekanism. Under senare år har dock karbonatiseringens positiva effekt med reducering av koldioxid i atmosfären framkommit alltmer och nu kan Betongindustri presentera en verifierad metodik för att beräkna hur stor effekten är.  

Betongindustris EPD för Fabriksbetong till Vägg- och Bjälklag inklusive karbonatisering, kan alltså användas som beslutsunderlag för jämförelser mellan olika material, men även för vilka val av betong eller konstruktionslösning man kan göra för att uppnå en ökad karbonatisering i vägg- och bjälklag. Genom beräkningsmetodiken går det även att beräkna karbonatisering i andra konstruktioner. 

Vilken nytta har EPD:n? 

I EPD:n finns likt tidigare alla de obligatoriska kategorierna för de deklarerade recepten. Dessa värden presenteras i tillverkningsskedet (modul A1-A4).

- Det handlar om en betydande reduktion som nu kan dokumenteras. I några fall handlar det om upp till 20 procents lägre klimatpåverkan, påpekar Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri.

För att kunna beräkna karbonatiseringen under denna del av betongens livscykel, krävs det kännedom om betongens sammansättning och även om den blivande produktens geometri och exponering.

Det kan exempelvis handla om hur mycket av ytan som exponeras för luft och om betongen är täckt av färg eller golv. I EPD:n redovisas värden för Betongindustris Tork- och Vägg BI-produkter för två typer av golvuppbyggnad och två olika väggtyper med olika exponeringar enligt nedan illustrationer:

- Med vår nya EPD kan vi stärka byggherrar, arkitekter och konstruktörer med ett faktabaserat underlag för att möjliggöra en optimering av betongstommen. Detta kan nu ske både med hänsyn till uppförandeskede, men nu också i bruksskedet och med möjligheten att optimera koldioxidupptaget i den fasen, säger Jonas Axeling.