BI Dry 2 - andra generationens prognostiseringsverktyg

Den andra generationen av BI Dry är vårt verktyg för fuktprognostisering BI Dry 2.

  • Programmet har utvärderats av kunder och välrenommerade konsulter i branschen och omdömena vi fått är över förväntan.
  • BI Dry 2 används för att beräkna uttorkningsförlopp i betongkonstruktioner och underlättar vid val av lämplig produkt ur vårt särskilda sortiment med självuttorkande funktionsbetonger, TorkBI.
  • BI Dry 2 har en funktionalitet som gör det möjligt att räkna på flera våningsplan, jämföra prognoser för olika alternativ och inte minst uppdaterade materialdata. Praktiskt är också att det finns en utskriftsfunktion som skapar en rapport där resultat från flera olika beräkningar kan presenteras.

Ny version på gång - BI Dry 3

BI Dry 2 förstärker ytterligare vårt unika koncept där vi har en helhetssyn på fuktproblematiken. Du får givetvis använda det licensierade verktyget helt utan kostnad. Vi kan även i samråd med entreprenören erbjuda förslag till arbetsberedning för val av betong och härdningsaktiviteter; till exempel täckning och uppvärmning där hänsyn tas till de faktorer som påverkar uttorkningen.

Baserat på tidplanen för gjutningar och användning av mattor och andra tätskikt levererar vi lämplig produkt för att säkerställa att uttorkningen följer den uppsatta tidplanen. Med rätt betong undviks förseningar på grund av för höga fuktnivåer i konstruktionen då ytskikten monteras. Vårt åtagande slutar dock inte där.

Mätning och dokumentation

Vårt åtagande enligt BI Dry konceptet kan också omfatta mätning och dokumentation av uttorkningsförloppet. Vi har tekniska säljare med lång erfarenhet, interna fuktexperter och tillhandahåller auktoriserade fuktkontrollanter.

Vi har dessutom utrustning för kontinuerlig övervakning av uttorkningsförloppet, BI Distant. Detta säkerställer att uttorkningen följer plan och möjliggör åtgärder i ett tidigt skede i det fall uttorkningen på grund av yttre omständigheter avviker från den planerade. Vidare undviks kostsamma fuktskador genom att den prognosticerade uttorkningen verifieras före golvläggning.

BI Dry - Betongindustris koncept för fuktsäkert betongbyggande. Betongindustris koncept för fuktsäkert betongbyggande: (1) Samråd, (2) uttorkningsprognos med BI Dry 2.0, (3) leverans av TorkBI och (4) uppföljning av uttorkningsprocessen med BI Distant-Fukt.